Taisyklės ir sąlygos

Šioje Sutartyje dėl sąlygų ir nuostatų (toliau - Sutartis) aprašomos sąlygos, kuriomis vadovaujamasi naudojantis svetaine www.teyllo.lt (toliau - Svetainė) ir su ja susijusiomis paslaugomis, ir yra teisinis, privalomas jūsų, "Teyllo Inc." ir jos dukterinių bei susijusių įmonių (toliau kartu - "Teyllo") susitarimas.

I. Bendra informacija

1. Tarp jūsų, "Teyllo" ar bet kurios trečiosios šalies dėl šios Sutarties ar n a u d o j i m o s i Svetaine neegzistuoja jokie bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykiai.

2. Jei kuri nors Sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, jūs ir "Teyllo" sutinkate, kad tokia nuostata bus išbraukta, o likusios nuostatos bus įgyvendinamos visa įstatymų numatyta apimtimi.

3. Jei "Teyllo" neįgyvendina bet kurios šios Sutarties teisės ar nuostatos, tai nelaikoma tokios teisės ar nuostatos atsisakymu, nebent "Teyllo" tai pripažintų ir sutiktų raštu.

4. Ši Sutartis yra visa jūsų ir "Teyllo" sutartis, kuria reglamentuojamas jūsų naudojimasis Svetaine ir kuri pakeičia visas ankstesnes jūsų ir "Teyllo" sutartis.

5. Šioje Sutartyje skyrių pavadinimai ar antraštės pateikiami tik dėl patogumo ir neturi teisinės ar sutartinės galios. Šio Susitarimo ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo spausdinta versija yra priimtina teisminėse ar administracinėse procedūrose, grindžiamose šiuo Susitarimu ar su juo susijusiose, tokia pačia apimtimi ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti verslo dokumentai ir įrašai, iš pradžių parengti ir saugomi spausdintine forma.

6. Šios sutarties priėmimas. Prisijungdami prie Svetainės ir ja naudodamiesi, jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate laikytis visų šios Sutarties sąlygų. Jei nesutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų, negalite naudotis Svetaine.

7. Perskaitykite ne tik šią Sutartį, bet ir "Teyllo" privatumo politiką (toliau - Privatumo politika), "Teyllo" siuntimo politiką (toliau - Siuntimo politika), Rekomendavimo programos taisykles (toliau - Programos taisyklės) (toliau kartu - "Teyllo sąlygos"), kurių kiekviena įtraukta į šią Sutartį kaip nuoroda. Jei nesutinkate laikytis "Teyllo" sąlygų, automatiškai atsisakote ir jums draudžiama naudotis Svetaine. Jei pažeidžiate "Teyllo" sąlygų nuostatas, "Teyllo" gali savo nuožiūra visiškai ar iš dalies sustabdyti, nutraukti ar pakeisti jūsų paskyrą arba bet kurį jūsų prieigos prie Svetainės ar naudojimosi ja aspektą. Toliau naudodamiesi Svetaine, jūs sutinkate su "Teyllo" sąlygomis ir visais būsimais " Teyllo" sąlygų pakeitimais ir papildymais, kurie kartais skelbiami Svetainėje.

8. Šios Sutarties pakeitimai. "Teyllo" gali savo nuožiūra keisti ar atnaujinti šią Sutartį arba bet kokią su Svetaine susijusią politiką. Periodiškai peržiūrėkite šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinę su visais pakeitimais. Bet kokie šios Sutarties ar susijusių taisyklių pakeitimai bus skelbiami Svetainėje ir įsigalios paskelbus minėtą pakeitimą ar atnaujinimą. Jei padarysime esminių šios Sutarties pakeitimų, mes pranešti jums su jūsų Paskyra susietu el. pašto adresu arba paskelbti pranešimą Svetainėje. Tolesnis naudojimasis Svetaine po tokių pakeitimų reiškia, kad jūs sutinkate su tokiais pakeitimais.

II. SVETAINĖ

9. "Teyllo" teikiamomis paslaugomis galite naudotis "Teyllo" svetainėje, esančioje adresu www.teyllo.lt. Naudojimasis svetaine gali apimti pramoninių kanapių produktų ir priedų užsakymą ir gavimą siunčiant arba bet kokias kitas "Teyllo" teikiamas ar palengvintas paslaugas, įskaitant klientų įtraukimą (toliau kartu - Paslauga). Paslauga vadinama Svetaine. "Pramoninės kanapės" 2018 m. Žemės ūkio tobulinimo akte apibrėžiamos kaip bet kuri Cannabis sativa L. augalo dalis, kurioje delta-9 tetrahidrokanabinolio yra mažiau nei 0,2 proc. sausos masės.

III. NAUDOJIMASIS SVETAINE

10. Naudotojo paskyra. Kad galėtumėte gauti kuo daugiau naudos iš Svetainės, jūs (toliau - Vartotojas) turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę Vartotojo paskyrą (toliau - Paskyra). Registruojant Paskyrą reikia pateikti "Teyllo" tam tikrą su jumis susijusią informaciją, kurią "Teyllo" renka iš jūsų, jums n a u d o j a n t i s Svetaine, ir iš trečiųjų šalių, kaip išsamiai aprašyta Privatumo politikoje (toliau - Naudotojo duomenys). Norint užregistruoti Paskyrą, jums gali tekti pateikti Naudotojo duomenis, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo datą arba vyriausybės išduotą asmens tapatybės kortelę (t. y. vairuotojo pažymėjimą, valstybinę asmens tapatybės kortelę arba pasą). Suteikiate "Teyllo" leidimą rinkti ir saugoti jūsų Naudotojo duomenis ir atskleisti jūsų pateiktus Naudotojo duomenis trečiosioms šalims tikrinimo tikslais ir siekiant palengvinti jūsų naudojimąsi Svetaine, kaip išsamiai aprašyta Privatumo politikoje.

11. Sutinkate savo Paskyroje pateikti tikslią, išsamią ir naujausią informaciją ir sutinkate, kad mes ir kiti asmenys galėtume remtis jūsų informacija kaip tikslia, naujausia ir išsamia. Jei nepalaikysite tikslios, išsamios ir naujausios Paskyros informacijos, įskaitant tai, kad turite negaliojantį arba pasibaigusį asmens tapatybės dokumentą, gali būti, kad negalėsite naudotis Paslauga.

12. Esate atsakingi už visą savo Paskyroje vykdomą veiklą ir sutinkate n u o l a t užtikrinti savo Paskyros naudotojo vardo ir slaptažodžio saugumą bei slaptumą. Jei "Teyllo" raštu neleidžia kitaip, galite turėti tik vieną Paskyrą.

13. Svetaine naudojatės tik savo asmeniniais tikslais. Jūs sutinkate, kad esate vienintelis įgaliotas savo Paskyros naudotojas ir negalite perleisti ar kitaip perduoti savo Paskyros jokiam kitam asmeniui ar subjektui. Bet koks kito asmens bandymas naudotis jūsų Paskyra gali lemti, kad negalėsite naudotis Paslauga ir (arba) bus sustabdytas jūsų dalyvavimas Svetainėje. Jūs esate atsakingi už savo Paskyros naudojimą ir "Teyllo" aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės, kylančios dėl neteisėto jūsų Paskyros naudojimo. Jei įtariate, kad prie jūsų Paskyros buvo neteisėtai prisijungta arba padarytas bet koks kitas saugumo pažeidimas, sutinkate nedelsdami mums apie tai pranešti

14. "Teyllo" pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti reikalavimus arba sustabdyti, išjungti, uždrausti prieigą prie jūsų Paskyros arba neleisti jos registruoti dėl bet kokios priežasties. Jei manote, kad negalite prisijungti prie savo Paskyros arba Svetainėje buvo padaryta klaida, kreipkitės į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad "Teyllo" nebus atsakinga jums ar trečiajai šaliai už bet kokį jūsų prieigos prie Svetainės nutraukimą. Šios Sutarties ir "Teyllo" sąlygų nuostatos ir sąlygos galioja ir po bet kokio jūsų Paskyros nutraukimo, ištrynimo ar sustabdymo arba jei nustojate naudotis Svetaine.

15. Jei norite nutraukti, ištrinti, sustabdyti ar kitaip išjungti savo Paskyrą arba naudojimąsi Svetaine, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Registruodami Paskyrą pripažįstate ir sutinkate, kad "Teyllo" turi saugoti tam tikrus Naudotojo duomenis verslo, teisiniais ir (arba) veiklos tikslais, įskaitant piktnaudžiavimo paskyra prevenciją.

16. Visi šiai užduočiai atlikti nereikalingi Naudotojo duomenys bus ištrinti iš jūsų Paskyros per pagrįstą laiką nuo prašymo pateikimo. Daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką ir tai, kaip tvarkome jūsų Naudotojo duomenis, rasite Privatumo politikoje.

17. Amžiaus apribojimai. Norėdami naudotis Svetaine, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų, o norėdami užsisakyti, gauti ar palengvinti garintuvų pristatymą, turite būti ne jaunesni kaip 21 metų. Naudodamiesi Svetaine aiškiai pareiškiate ir garantuojate, kad esate ne jaunesni kaip 18 metų, turite teisinę teisę sudaryti šią Sutartį ir turite teisę, įgaliojimus bei gebėjimus sudaryti šią Sutartį ir laikytis jos sąlygų. Jūs sutinkate, kad jei nesate sulaukę bent 18 m e t ų , jums draudžiama naudotis ir nebandysite naudotis Paslauga.

18. "Teyllo Communications". Sudarydami šią Sutartį arba naudodamiesi Svetaine aiškiai sutinkate ir sutinkate priimti ir gauti "Teyllo" pranešimus, įskaitant pranešimus el. paštu, SMS žinutėmis, skambučius ir stumiamuosius pranešimus mobiliojo telefono numeriu, kurį nurodėte "Teyllo".

19. Sutikdami, kad su jumis būtų susisiekta, jūs suprantate ir sutinkate, kad galite gauti "Teyllo" arba jos vardu siunčiamus pranešimus (įskaitant pranešimus, kuriuos generuoja automatinės telefono rinkimo sistemos ir (arba) kurie pateikia iš anksto įrašytus pranešimus), įskaitant, bet tuo neapsiribojant: operatyvinius arba sandorių pranešimus, susijusius su jūsų paskyra arba Svetainės naudojimu; atnaujinimus, susijusius su naujomis arba esamomis Svetainės funkcijomis; pranešimus, susijusius su "Teyllo" vykdomomis akcijomis. Gaunamiems tekstiniams pranešimams bus taikomi standartiniai tekstinių pranešimų mokesčiai, kuriuos taiko jūsų mobiliojo telefono operatorius.

20. Pripažįstate, kad neprivalote sutikti gauti reklamines žinutes ar skambučius kaip naudojimosi Svetaine sąlygą. Jei norite atsisakyti reklaminių el. laiškų, atsisakykite "Teyllo" reklaminių el. laiškų sąrašo, vadovaudamiesi reklaminiame el. laiške pateiktomis atsisakymo parinktimis, įskaitant paspaudimą ant el. laiško apačioje pateiktos atsisakymo nuorodos. Jei norite atsisakyti "push" pranešimų, tai galite padaryti naudodamiesi savo įrenginio nustatymais. Jei norite atsisakyti reklaminių skambučių ar tekstinių pranešimų, iš mobiliojo įrenginio, iš kurio gaunate pranešimus, į telefono numerį, iš kurio gavote pranešimą, galite siųsti SMS žinutę "Stop".

21. Mokesčiai, sąskaitos ir grąžinamos sumos. Suprantate ir pripažįstate, kad galite patirti "Teyllo" ar kitų trečiųjų šalių mokesčius ar rinkliavas, susijusias su Svetainėje įsigytomis prekėmis ir paslaugomis ar jų teikimu (toliau - mokesčiai). Visi Mokesčiai bus nurodyti jūsų krepšelyje prieš atsiskaitymą arba jo metu ir jūsų kvite.

22. Visos Svetainėje nurodytos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos. Kainos yra aktualios jų paskelbimo metu ir gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Visos kainos nurodytos JAV doleriais.

23. Vartotojas bus atsakingas už visus taikomus pardavimo ar naudojimo mokesčius, muitus ar kitus valstybinius mokesčius ar rinkliavas, mokėtinus už Vartotojo pirkinį. J e i nesumokėsite tokio pardavimo ar kitokio mokesčio ar rinkliavos už sandorį, būsite atsakingas už tokius mokesčius ar rinkliavas, jei vėliau bus nustatyta, kad jie turi būti sumokėti už tokį pardavimą, o "Teyllo" pasilieka teisę bet kuriuo metu iš jūsų išieškoti tokius mokesčius ar kitas rinkliavas.

24. Jūsų užsakymams gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir rinkliavos, kuriuos nustato "Teyllo", Mažmenininkai ir (arba) trečiosios šalys, su kuriomis sudarote sandorius. Tokių mokesčių aprašymą rasite kasoje. Jūsų bankas taip pat gali taikyti papildomus mokesčius.

25. Visi pardavimai yra galutiniai, neatšaukiami ir negrąžinami, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje arba kitaip nustatytus mūsų nuožiūra.

26. "Teyllo" gali keisti bet kokius mokesčius savo nuožiūra ir pasilieka teisę nustatyti galutines vyraujančias kainas. Atkreipkite dėmesį, kad Svetainėje skelbiama informacija apie kainas gali netiksliai atspindėti kainas. "Teyllo" gali savo nuožiūra t e i k t i reklaminius pasiūlymus su skirtingomis funkcijomis ir (arba) mokesčiais bet kuriam asmeniui ar Naudotojui. Tokie pasiūlymai, jei jie nėra pateikti jums, neturi jokios įtakos jūsų naudojimuisi Svetaine.

27. Galite gauti akcijų arba nuorodų kodų, kuriuos galite taikyti mokėdami tam tikrus Mokesčius. Akcijos ar rekomendaciniai kodai galioja tik naudojimui Svetainėje ir nėra perduodami ar keičiami į pinigus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Gali būti taikomi papildomi akcijų ar rekomendacinių kodų apribojimai, apie kuriuos jums pranešama atitinkamoje akcijoje.

28. Visi mokesčiai turi būti sumokėti iš karto ir negrąžinami. Ši negrąžinimo politika taikoma visada, nepriklausomai nuo jūsų sprendimo nutraukti naudojimąsi Svetaine, "Teyllo" sprendimo nutraukti naudojimąsi Svetaine, bet kokių Svetainės veiklos sutrikimų ar bet kokios kitos priežasties.

29. "Teyllo" gali naudoti trečiosios šalies mokėjimo procesorių (toliau - mokėjimo pardavėjas), kad išrašytų sąskaitą už per Svetainę įsigytus Produktus. Mokėjimo pardavėjo paslaugoms teikti gali reikėti apsilankyti, įvesti informaciją arba susikurti paskyrą Mokėjimo pardavėjo taikomojoje programoje, svetainėje ar platformoje, kuri yra atskira ir nesusijusi su Svetaine. Įvesdami savo mokėjimo, bankininkystės ar kitą atsiskaitymo informaciją, leidžiate "Teyllo" siųsti šią informaciją atitinkamam Mokėjimo pardavėjui arba per jį, kad būtų apmokestinta jūsų mokėjimo forma. Mokėjimų, autorizacijų, sulaikymų, kreditų tvarkymui taikomos Mokėjimo pardavėjo sąlygos ir privatumo politika.

30. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Naudodamiesi Svetaine, galite įsigyti prekių ir (arba) paslaugų iš trečiųjų šalių, susirašinėjančių su trečiosiomis šalimis, dalyvaujančių jų akcijose ar kitaip naudojančių trečiųjų šalių, palengvinančių savo verslą per Svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant:a) reklamuotojus, verslo partnerius ar filialus; b) Mokėjimų pardavėjus; ir b) atitinkamus kiekvieno iš pirmiau minėtų asmenų darbuotojus. (toliau - trečiųjų šalių paslaugų teikėjai). Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad "Teyllo" nėra bet kokio sandorio, kurį sudarysite su bet kuriuo Trečiosios šalies paslaugų teikėju, šalis, nebent šioje Sutartyje nurodyta kitaip. Bet kokia tokia veikla ir bet kokios su ja susijusios sąlygos, nuostatos, garantijos ar pareiškimai yra tik jūsų ir atitinkamo Trečiosios šalies teikėjo susitarimas. "Teyllo" neprisiima jokių įsipareigojimų, prievolių ar atsakomybės už bet kokį tokį pirkimą, susirašinėjimą, skatinimą ar sandorį tarp jūsų ir bet kurio Trečiosios šalies Teikėjo. Jokiu būdu "Teyllo" neatsako už jokį Trečiųjų šalių teikėjų turinį, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą, esančią Trečiųjų šalių teikėjų svetainėje ar prieinamą iš jų.

31. "Teyllo" neremia jokių trečiųjų šalių reklamų, nuorodų, akcijų ar svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos per Svetainę, ir jokiu būdu "Teyllo" neatsako u ž j o k į tokių svetainių ar Trečiųjų šalių teikėjų turinį, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą. Tam tikri Trečiųjų šalių teikėjai gali reikalauti, kad prieš naudodamiesi jų prekėmis ir (arba) paslaugomis arba prieš gaudami prieigą prie jų prekių ir (arba) paslaugų, sutiktumėte su papildomomis arba kitokiomis sąlygomis. "Teyllo" atsisako bet k o k i o s atsakomybės ar įsipareigojimų, kylančių iš tokių jūsų ir Trečiųjų šalių teikėjų susitarimų.

32. "Teyllo" gali pateikti Trečiųjų šalių teikėjų medžiagą, pavyzdžiui, jų nuomones, patarimus, pareiškimus, pasiūlymus, kitą informaciją ar turinį, susijusį su "Teyllo" ar kita Svetainėje pateikiama medžiaga (toliau - Trečiųjų šalių medžiaga). Tokios Trečiųjų asmenų medžiagos neteikia "Teyllo" ir "Teyllo" neatsako už Trečiųjų asmenų medžiagos turinį. Už tokį turinį atsako tik Trečiųjų asmenų medžiagos autoriai. Teyllo neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad p a s i t i k i t e Trečiųjų šalių teikėjų Svetainėje ar kitur paskelbta informacija ar kitu turiniu. Teyllo pasilieka teisę be jokių įsipareigojimų stebėti, šalinti ar laikinai sustabdyti bet kokios Trečiųjų asmenų medžiagos, paskelbtos Svetainėje, teikimą ir pašalinti bet kokią tokią medžiagą, kuri, mūsų nuomone, pažeidžia arba, kaip įtariama, pažeidžia:

32.1. Įstatymas;

32.2. Šis susitarimas;

32.3. TVartotojų ar kitų asmenų teisėms arba grasina pakenkti jų saugumui ar teisėms.

33. TSvetainėje gali būti trečiųjų šalių reklamos ir rinkodaros. Sutikdami s u šia Sutartimi, sutinkate gauti tokią reklamą ir rinkodarą. Teyllo neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl tokios reklamos ir (arba) rinkodaros ar su ja susijusius.

34. Produktų aprašymai. "Teyllo" stengiasi kuo tiksliau pateikti Produktų aprašymus arba Svetainėje pateikiamų Produktų vaizdus. Tačiau "Teyllo" pati nesupakuoja, n e t e s t u o j a ir neženklina Svetainėje pateiki a m ų Produktų. "Teyllo" negarantuoja, kad Produktų aprašymai, vaizdai ar kitas Svetainėje pateikiamas turinys yra tikslūs, išsamūs, patikimi, aktualūs ar be klaidų.

35. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Produkto duomenys (neapsiribojant THC, CBD ir terpenų kiekiu (pagal svorį, masę, tūrį ar procentais) Produkte, bendru Produkto svoriu, mase ar tūriu, dydžiu, atskirų elementų ar porcijų skaičiumi Produkte ir kitais su Produktu susijusiais matavimo vienetais), aprašyti Svetainėje, yra vidutiniai arba apytikriai, ir kad Produkto informacija apie atskiras prekes, pakuotes ar užsakymus, kuriuos gausite, gali skirtis.

36. Akcijos. "Teyllo" savo nuožiūra gali teikti tam tikras akcijas ar pasiūlymus, kuriuos kartais galima įgyvendinti įvedant reklaminius kodus, kurie gali suteikti nuolaidų, kainų sumažinimų, funkcijų, privalumų, susijusių su Paslauga, laikantis bet kokių papildomų sąlygų, kurias nustato "Teyllo" ("Akcijos"). Akcijas Svetainėje gali siūlyti "Teyllo" arba trečiųjų šalių teikėjai. Kiekviena Akcija yra riboto laiko pasiūlymas ir galioja tik joje nurodytą laiką. Jei pačioje Akcijoje nenurodyta kitaip, galite pasinaudoti tik viena Akcija per dieną vienoje Paskyroje.

37. Kiekvienas skatinimas:

37.1. Turi būti naudojama pagal numatytą auditoriją ir tikslą bei teisėtai;

37.2. Negalima dubliuoti, parduoti, perparduoti ar bet kokiu būdu perduoti, viešai s k e l b t i (viešai skelbiama forma ar kitaip) ar derinti su kitais pasiūlymais, nebent "Teyllo" leistų kitaip;

37.3. Gali būti taikoma tik reikalavimus atitinkantiems elementams ir gali reikėti minimalaus dolerio užsakymo pirkimo;

37.4. "Teyllo" gali bet kuriuo metu keisti, išjungti arba atšaukti bet kokiu metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties, neprisiimdama atsakomybės prieš "Teyllo";

37.5. Negalioja už grynuosius pinigus ar kreditą, neturi piniginės vertės ir negali būti taikomas pateikus užsakymą;

37.6. gali baigtis prieš jums pradedant naudoti; ir

37.7. negalioja, jei tai draudžiama pagal įstatymus.

38. Jei pažeisite bet kurias Akcijos sąlygas, Akcija bus laikoma negaliojančia.

39. "Teyllo" savo nuožiūra pasilieka teisę skelbti akcijas su skirtingomis funkcijomis, nuolaidomis, pasiūlymais ar sandoriais bet kuriems Naudotojams ar Naudotojų grupėms, kurias nustato tik "Teyllo". Šios Akcijos, jei jos nėra skirtos jums, neturi jokios įtakos jūsų naudojimuisi "Teyllo" ar bet kokiomis jums siūlomomis Akcijomis.

40. Jei "Teyllo" nenurodo kitaip, akcijos netaikomos mokesčiams, rinkliavoms ar kitiems mokesčiams, išskyrus mažmeninę kainą. Mokesčiai ir rinkliavos gali būti taikomi visai Produktų, kurių kaina vėliau sumažinta dėl Akcijos, vertei.

41. Nuorodų kodai. "Teyllo" savo nuožiūra gali sukurti nuorodas ar kodus (toliau - "Nuorodų kodai"), kurie gali būti panaudoti nuolaidoms būsimoms Paslaugoms arba kitoms su Paslauga susijusioms funkcijoms ar privalumams gauti, laikantis bet kokių papildomų "Teyllo" nustatytų sąlygų. Jūs sutinkate, kad rekomendaciniai kodai:

41.1. Turi būti naudojama pagal numatytą auditoriją ir tikslą bei teisėtai;

41.2. Negalima dubliuoti, parduoti, perparduoti ar bet kokiu būdu perduoti, viešai skelbti ( viešai skelbiama forma ar kitu būdu) ar derinti su kitais nuorodų kodais, reklaminiais kodais ar kitomis akcijomis, nuolaidomis, kuponais ar kitais "Teyllo" pasiūlymais, nebent kiekvienu atveju tai aiškiai leidžia "Teyllo";

41.3. "Teyllo" gali bet kuriuo metu išjungti arba atšaukti šią paslaugą dėl bet kokios priežasties arba be priežasties, neprisiimdama atsakomybės prieš "Teyllo";

41.4. Gali būti naudojamas tik pagal konkrečias Programos taisyklėse nustatytas sąlygas;

41.5. negalioja grynaisiais pinigais ar kreditu; ir

41.6. Gali baigtis galiojimo laikas prieš jums pradedant naudoti. "Teyllo" pasilieka teisę "Teyllo" savo nuožiūra nesuteikti arba išskaičiuoti kreditus ar kitas funkcijas arba naudą, gautą jums ar bet kuriam kitam Naudotojui naudojantis rekomendavimo sistema arba rekomendavimo kodais.

42. Mobiliųjų duomenų mokesčiai ir naudojimas. "Teyllo" neatsako už jokius mokesčius ar naudojimo mokesčius, susijusius su jūsų prieiga prie Svetainės. Jūsų mobiliojo ryšio tinklo duomenų ir žinučių perdavimo tarifai ir mokesčiai gali būti taikomi, jei prie Svetainės prisijungiate arba ja naudojatės iš įrenginio. Tik jūs atsakote už suderinamos aparatinės įrangos ar įrenginių, reikalingų prieigai prie Svetainės ir naudojimuisi ja bei jos atnaujinimams, įsigijimą ir atnaujinimą. "Teyllo" negarantuoja, kad Svetainė ar bet kuri jos dalis veiks bet kuriame konkrečiame tinkle, aparatinėje įrangoje ar įrenginiuose.

IV. PRIVATUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

43. Konfidenciali informacija. Jūs s u t i n k a t e nenaudoti, neatskleisti ir neleisti atskleisti informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus šioje Sutartyje:

43.1. bet kokia techninė, finansinė, strateginė ir kita nuosavybės teise priklausanti ir konfidenciali informacija ar duomenys, susiję s u " Teyllo" verslu, operacijomis ir nuosavybe;

43.2. techninė, finansinė, strateginė ir kita nuosavybės teise priklausanti ir konfidenciali informacija ar duomenys, susiję su bet kurios Trečiosios šalies Teikėjo verslu, veikla ar savybėmis;

43.3. Naudotojo duomenys;

43.4. Bet kokia nevieša "Teyllo", bet kurios Trečiosios šalies teikėjo ar bet kurio Naudotojo informacija, kurią tokia šalis nurodo kaip nuosavybės teise priklausančią ar konfidencialią arba kurią kita šalis turėtų pagrįstai žinoti, kad ji turėtų būti laikoma konfidencialia (bendrai 43.1, 43.2, 43.3 ir 43.4 punktai - "Konfidenciali informacija").

44. Jūs sutinkate, kad visa Konfidenciali informacija liks išimtinė ją atskleidusios šalies nuosavybė. Jūs sutinkate neatskleisti ir neleisti atskleisti jokios Konfidencialios informacijos trečiosioms šalims jokiais tikslais, išskyrus tuos, kurie leidžiami pagal "Teyllo" sąlygas, imtis visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotumėte Konfidencialios informacijos slaptumą ir išvengtumėte jos atskleidimo ar naudojimo, kad Konfidenciali informacija nepatektų į viešąją erdvę, ir grąžinti arba sunaikinti visą Konfidencialią informaciją atskleidžiančios šalies Konfidencialią informaciją pasibaigus šiai Sutarčiai arba ją atskleidžiančios šalies prašymu, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus. Jei Konfidencialią informaciją reikia atskleisti pagal teismo, administracinės agentūros ar kitos vyriausybinės institucijos įsakymą ar reikalavimą, jūs sutinkate nedelsdami pranešti "Teyllo" apie tokį teismo įsakymą ar reikalavimą, kad "Teyllo" galėtų prašyti apsaugos įsakymo arba kitaip užkirsti kelią tokiam atskleidimui ar jį apriboti.

45. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Konfidencialia informacija nelaikoma jokia informacija, jei ji:

45.1. yra arba tampa viešai prieinama informacija tuo metu, kai ją sąmoningai atskleidžia "Teyllo", arba į viešąją erdvę pateko be jokių gaunančiosios šalies veiksmų ar neveikimo;

45.2. gavusioji šalis turėjo iki šios Sutarties sudarymo dienos be konfidencialumo įsipareigojimo;

45.3. gaunančiajai šaliai atskleidžia trečioji šalis, neturinti su tuo susijusių konfidencialumo įsipareigojimų; arba

45.4. turi būti atskleista pagal įstatymą, teismo nutartį, šaukimą į teismą ar vyriausybinę instituciją, jei gaunančioji šalis apie tai praneša atskleidžiančiajai šaliai ir suteikia atskleidžiančiajai šaliai pagrįstą galimybę užginčyti ar apriboti tokį reikalaujamą atskleidimą.

46. Naudotojo privatumas. "Teyllo" gali rinkti Vartotojo duomenis, kaip išsamiai aprašyta Privatumo politikoje. Sudarydami šią Sutartį sutinkate, kad "Teyllo" rinktų, naudotų ir dalytųsi jūsų informacija ir duomenimis, kaip aprašyta Privatumo politikoje ir visuose vėlesniuose bei būsimuose jos atnaujinimuose. Suprantate, kad "Teyllo" gali saugoti jūsų naudotojo duomenis verslo, teisiniais, reguliavimo, saugos ir kitais būtinais tikslais po šios Sutarties nutraukimo, ir sutinkate, kad "Teyllo" naudotų jūsų naudotojo duomenis.

47. Apribota veikla. Naudodamiesi Svetaine, jūs sutinkate, k a d :

47.1. apsimesti bet kuriuo asmeniu ar subjektu;

47.2. Pažeisti bet kokį įstatymą, statutą, taisyklę, leidimą, potvarkį ar reglamentą;

47.3. skelbti, siųsti el. paštu, įkelti, dislokuoti, siųsti ar kitaip padaryti prieinamą (toliau - "Perduoti") bet kokį tekstą, grafiką, vaizdus, muziką, programinę įrangą, garso ir vaizdo įrašus, kodus, failus, programas, informaciją ar kitą medžiagą (toliau - "Turinys"), kuri yra neteisėta, žalinga, grasinanti, įžeidžianti, priekabiaujanti, neapykantos kupina, smurtinė, pornografinė, šmeižikiška, įžeidžianti kito asmens privatumą, bet kokiu būdu žalinga nepilnamečiams ar kitaip įžeidžianti;

47.4. Perduoti bet kokį Turinį, kuriame reklamuojamos bet kokios neteisėtos paslaugos arba parduodami bet kokie daiktai, kurie yra draudžiami pagal jūsų gyvenamosios vietos valstybės ar bet kurios kitos jurisdikcijos įstatymus;

47.5. Prisijungti prie Svetainės naudojant neautorizuotas priemones, neautorizuotas programas ar neautorizuotą įrenginį; arba Perduoti bet kokį turinį, kuriuo bandoma gauti neautorizuotą prieigą prie "Teyllo" kompiuterių sistemų, tinklų, serverių, programinės įrangos, aparatinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar bet kurios kitos vidinės ar išorinės "Teyllo" infrastruktūros (toliau - "Teyllo" tinklas);

47.6. trukdyti, trikdyti, bloginti Svetainės ar "Teyllo" tinklo kokybę ar veikimą, bloginti jų funkcionalumą arba perduoti bet kokį turinį, skirtą tam pačiam tikslui;

47.7. slapta perimti ar pasisavinti bet kokią sistemą, duomenis, asmeninę informaciją ar bet kurią "Teyllo" tinklo ar Svetainės dalį;

47.8. Naudoti Svetainę bet kokiu būdu, pažeidžiančiu "Teyllo" ar trečiosios šalies teises, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, autorių teises, patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis ar kitas nuosavybės teises arba teises į viešumą ar privatumą;

47.9. keisti, pritaikyti, versti, išversti, iššifruoti, iššifruoti, dekompiliuoti ar kitaip išardyti bet kurią Svetainės ar " Teyllo" tinklo dalį;

47.10. nuomoti, skolinti, parduoti, perskirstyti, licencijuoti ar sublicencijuoti Svetainę arba prieigą prie bet kurios Svetainės dalies;

47.11. Naudoti bet kokį robotą, svetainės paieškos ir (arba) paieškos programą arba kitą rankinį ar automatinį įrenginį ar procesą, kad gautumėte, indeksuotumėte, nuskaitytumėte, nuskaitytumėte, iškrapštytumėte, "išgautumėte duomenis" ar bet kokiu kitu būdu atkurti ar apeiti Svetainės ar jos turinio navigacinę struktūrą ar pateikimą;

47.12. klastoti antraštes ar kitaip manipuliuoti identifikatoriais, siekiant nuslėpti bet kokios per Svetainę perduodamos informacijos kilmę;

47.13. be išankstinio raštiško "Teyllo" leidimo "įrėminti" ar "atspindėti" bet kurią Svetainės dalį arba naudoti metažymas, kodus ar kitas priemones, kuriose yra nuoroda į mus, siekiant nukreipti bet kurį asmenį į bet kurią kitą svetainę bet kokiu tikslu;

47.14. Naudoti Svetainę konkurencingam ar iš esmės panašiam produktui ar paslaugai kurti arba vystyti;

47.15. Naudoti Svetainę kopijuojant ar išgaunant bet kokias funkcijas, funkcionalumą ar Turinį;

47.16. tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti nuorodas į bet kokias kitas svetaines;

47.17. perduoti ar parduoti savo Paskyrą, slaptažodį, vartotojo vardą ar identifikavimo duomenis bet kuriai kitai šaliai;

47.18. Diskriminuoti ar priekabiauti prie ko nors dėl rasės, tautybės, religijos, lyties, lytinės tapatybės, fizinės ar psichinės negalios, sveikatos būklės, šeimyninės padėties, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

V. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI IR PADĖKOS

48. Jūs aiškiai sutinkate ir pripažįstate, kad "Teyllo":

48.1. yra elektroninės parduotuvės paslaugų teikėjas;

48.2. Nėra jokių Svetainėje parduodamų produktų gamintojas (neaugina pramoninių kanapių, negamina, nefasuoja, neženklina, neženklina, netestuoja jokių iš pramoninių kanapių pagamintų produktų). Tik Svetainėje parduodamų produktų gamintojas atsako už tai, kad jo siūlomi produktai būtų teisėti ir atitiktų įstatymus. Teyllo nėra atsakinga už produktų gamintojų, kurių produktus įsigyjate Svetainėje, jums teikiamas pristatymo paslaugas.

49. Valstijų ir federalinės teisės pripažinimas. Patvirtinate, kad suprantate federalinį ir valstijos reguliavimą, taikomą Svetainėje parduodamiems gaminiams, ir aiškiai pripažįstate, kad jei kuris nors iš gaminių yra neteisėtas jūsų gyvenamojoje valstijoje, tik jūs esate atsakingi už bet kokius savo pirkinius ar bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą. Visais atvejais, norėdami naudotis Svetaine, privalote laikytis ir vadovautis valstijos, miesto, apskrities, savivaldybės ar jurisdikcijos, k u r i o j e esate, galiojančiais įstatymais. Jūs aiškiai pripažįstate, sutinkate, suprantate ir prisiimate visą atsakomybę už bendradarbiavimą su savo buvimo vietos įstatymais naudojantis Svetaine.

50. Informacija apie sveikatą. Jūs aiškiai pripažįstate, sutinkate ir suprantate, kad bet kokie teiginiai, susiję su bet kokiais Svetainėje pateikiamais produktais (toliau - produktai), nėra įvertinti FDA. Nei Produktai, nei bet kurio iš Produktų s u d e d a m o s i o s dalys nėra patvirtintos ar patvirtintos FDA ar kitos reguliavimo agentūros. Svetainėje esantys Produktai nėra skirti diagnozuoti, gydyti, išgydyti, sušvelninti ar užkirsti kelią bet kokiai žmonių ar gyvūnų sveikatos būklei, ligai ar susirgimui. Pateikiama informacija yra skirta tik švietimo tikslais ir negali pakeisti informuoto gydytojo patarimo ar priežiūros. Jei esate nėščia, maitinate kūdikį, vartojate vaistus arba turite sveikatos sutrikimų, rekomenduojame prieš naudojant bet kokius produktus pasitarti su gydytoju.

VI. LICENCIJAVIMAS IR INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

51."Teyllo" suteikta ribota licencija. Jei laikotės šios Sutarties sąlygų, "Teyllo" suteikia jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą licenciją naudotis Svetaine tik taip, kaip leidžia jos funkcijos. Šią licenciją "Teyllo" gali nutraukti bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties.

52. Jūs nenaudosite, nekopijuosite, nepritaikysite, nemodifikuosite, nerengsite išvestinių kūrinių, neatliksite atvirkštinio projektavimo, nedekompiliuosite, nedemontruosite, neplatinsite, nelicencijuosite, neparduosite, neperduosite, viešai nerodysite, viešai nerodysite, neperduosite, netransliuosite ir kitaip nenaudosite Svetainės, Turinio ar Konfidencialios informacijos, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šioje Sutartyje. Jums nesuteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijos ar teisės pagal bet kokias intelektinės nuosavybės teises, priklausančias ar kontroliuojamas "Teyllo" ar jos licencijos davėjų, išskyrus šioje Sutartyje aiškiai suteiktas licencijas ir teises.

53. Vartotojo suteikta licencija. Svetainėje gali būti leidžiama skelbti arba pateikti atsiliepimus, komentarus, klausimus ir kitą turinį ar informaciją, kurią Vartotojas pateikia, paskelbia, įkelia ar kitaip padaro prieinamą Svetainėje arba per ją (toliau - Vartotojo turinys). Jūs esate vienintelis atsakingas už Vartotojo turinį, kurį įkeliate, publikuojate, rodote, pateikiate nuorodas ar kitaip padarote prieinamą Svetainėje, ir sutinkate, kad "Teyllo" veikia tik kaip interaktyvi kompiuterinė paslauga, kai jūs publikuojate tokį Vartotojo turinį.

54. Pateikdami bet kokį Vartotojo turinį, suteikiate "Teyllo" pasaulinę, neatšaukiamą, neterminuotą, neišimtinę, perleidžiamą, nemokamą teisę ir licenciją, su teise teikti sublicencijas per kelis lygius, naudoti, peržiūrėti, kopijuoti, pritaikyti, modifikuoti, platinti, licencijuoti, parduoti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti, platinti, transliuoti ir kitaip naudoti tokį Vartotojo turinį bet kokioje terpėje ar formatu arba rengti išvestinius kūrinius ar įtraukti į kitus kūrinius tokį Vartotojo turinį bet kokioje terpėje ar formatu. Jokia šios Sutarties nuostata neapriboja jokių teisių, kurias galite turėti naudodami ir naudodami bet kokį Vartotojo turinį. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad neįgyjate jokių teisių į jokius mokslinius tyrimus ar komercinius produktus, kuriuos gali sukurti "Teyllo" ar su ja bendradarbiaujantys partneriai. Jūs aiškiai suprantate, kad negausite kompensacijos už bet kokius tyrimus ar komercinius produktus, į kuriuos įtrauktas jūsų Vartotojo turinys arba kurie yra jo rezultatas.

55. Pripažįstate ir sutinkate, kad tik jūs atsakote už visą Naudotojo turinį, kurį pateikiate per Svetainę ar joje. Atitinkamai jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

55.1. Jūs esate vienintelis ir išskirtinis viso naudotojo turinio, kurį pateikiate, savininkas arba turite visas teises, licencijas, sutikimus ir leidimus, būtinus suteikti "Teyllo" pirmiau minėtą licenciją tokiam naudotojo turiniui; ir/p>

55.2. Nei pats Vartotojo turinys, nei jūs, suteikdami prieigą prie jo, nei "Teyllo" naudojimasis Vartotojo turiniu nepažeidžia, nepasisavina ar nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, moralines teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, viešumo ar privatumo teises arba dėl to pažeidžiami bet kokie galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

56. "Teyllo" pasilieka teisę, bet neprivalo, peržiūrėti, stebėti, atmesti ar pašalinti bet kokį Naudotojo turinį "Teyllo" nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, nepranešdama jums.

57. Intelektinės nuosavybės nuosavybė. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso "Teyllo" (ir, jei taikoma, jos licencijų teikėjams) visiškai ir visa apimtimi. Jūs pripažįstate, kad bet kokie jūsų pateikti su Svetaine susiję pasiūlymai, idėjos, patobulinimų prašymai, atsiliepimai, rekomendacijos ar kita informacija yra nekonfidencialūs ir tampa vienintele "Teyllo" nuosavybe. Ši Sutartis nėra pardavimas ir neperduoda jums jokių nuosavybės teisių į Svetainę ar su ja susijusių teisių arba bet kokių "Teyllo" priklausančių intelektinės nuosavybės teisių. Visi Svetainėje rodomi prekių ženklai, logotipai, paslaugų ženklai, įmonių ar produktų pavadinimai yra "Teyllo" ar trečiųjų šalių prekių ženklai, ir jokia teisė ar licencija juos naudoti nesuteikiama.

58. Išskyrus tuos atvejus, kai "Teyllo" aiškiai leidžia, jums neleidžiama jokiais būdais naudoti ar nurodyti "Teyllo", jos prekės ženklo ir mažmeninės prekybos partnerių ar bet kurių jų licencijos davėjų įmonių pavadinimų, logotipų, produktų ir paslaugų pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių ž e n k l ų , autorių teisių ar kitų nuosavybės požymių, atskirai ir kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais, žodžiais, simboliais ir (arba) dizainais (toliau - "Teyllo ženklai ir pavadinimai") komerciniais tikslais. Jūs sutinkate, kad:

58.1. bandyti užregistruoti ar kitaip naudoti ir (arba) pretenduoti į bet kurio "Teyllo" ženklo ir pavadinimo, atskirai ar kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais, žodžiais, simboliais ir (arba) dizainais, ar bet kokio klaidinamai panašaus ženklo, pavadinimo ar pavadinimo, nuosavybės teises bet kokioms prekėms ir paslaugoms;

58.2. imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie keltų grėsmę "Teyllo", kaip " Teyllo" ženklų ir pavadinimų savininko, teisėms arba " Teyllo" ženklų ir pavadinimų teisėtumui ir (arba) įgyvendinamumui, įskaitant "Teyllo" nuosavybės teisių į "Teyllo" ženklus ir pavadinimus ginčijimą arba prieštaravimą joms; arba

58.3. naudoti "Teyllo" ženklus ar pavadinimus bet kokiam produktui, paslaugai ar veiklai, kurie pažeidžia bet kokį įstatymą, statutą, vyriausybės reglamentą ar standartą, arba būti su jais susiję. Pažeidus šią licenciją, "Teyllo" nuožiūra gali nedelsiant nutraukti licencijos galiojimą

VII. GINČŲ SPRENDIMAS

59. "Teyllo" pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra keisti "Teyllo" jurisdikciją ir šias Taisykles bei sąlygas, taip pat pasitelkti bet kurias patronuojančias bendroves, dukterines įmones ir (arba) kitas susijusias bendroves šioms Taisyklėms ir sąlygoms, Produktams ir Paslaugoms bei kitai su "Teyllo" verslu susijusiai veiklai vykdyti. Šių Sąlygų aiškinimui, galiojimui ir vykdymui bei visiems teisiniams veiksmams, atliekamiems pagal šias Sąlygas arba susijusiems su jomis, taikoma Delavero valstijos teisė. Bet kokie jūsų ir "Teyllo" nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, sprendžiami jūsų ir "Teyllo" derybomis. Nepavykus susitarti per 14 (keturiolika) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys iš šių su Sutartimi ar su ja susijusiais klausimais, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, kurių neišsprendėte jūs ir "Teyllo", sprendžia kompetentingas Delavero valstijos teismas pagal "Teyllo" buveinės vietą.

60. Jūs ir "Teyllo" sutinkate, kad bet kuri sutarties šalis gali pareikšti pretenzijas kitoms šalims tik individualiai, o ne kaip ieškovas ar grupės narys bet kokiame tariamame grupės ar atstovavimo ieškinyje ar procese. Joks sprendėjas negali sujungti ar prijungti daugiau nei vieno asmens ar šalies reikalavimų ir negali kitaip vadovauti bet kokios formos konsoliduotam, atstovaujamajam ar grupiniam procesui. Bet kokia vienam "Teyllo" naudotojui suteikta pagalba negali ir negali turėti įtakos kitiems "Teyllo" naudotojams.

VIII. ĮVAIRŪS

61. Žalos atlyginimas. Sudarydami šią Sutartį ir naudodamiesi Svetaine, sutinkate ginti, atlyginti žalą ir saugoti "Teyllo", jos licencijų teikėjus ir kiekvienos iš šių šalių patronuojančias organizacijas, dukterines įmones, filialus, pareigūnus, direktorius, Naudotojus, darbuotojus, advokatus ir atstovus nuo bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų, išlaidų, nuostolių, žalos, įsipareigojimų ir išlaidų (įskaitant advokatų honorarus ir išlaidas), kylančių iš arba susijusių su:

61.1. Jūsų padarytas bet kurios šios Sutarties sąlygos, "Teyllo" sąlygų arba bet kurio galiojančio įstatymo ar teisės akto pažeidimas ar nesilaikymas, nepriklausomai nuo to, ar jame pateikta nuoroda, ar ne;

61.2. Jūsų pažeidžiamos bet kurios trečiosios šalies, įskaitant Naudotojus, mažmenininkus, prekės ženklus ar kitus Trečiųjų šalių teikėjus, teisės;

61.3. Jūsų naudojimasis Svetaine ar joje esančiais Produktais arba netinkamas naudojimasis jais.

62. Garantijų atsisakymas. TEYLLO NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR LAIDAVIMŲ DĖL SVETAINĖS PATIKIMUMO, SAVALAIKIŠKUMO, KOKYBĖS, TINKAMUMO, PRIEINAMUMO, TIKSLUMO AR IŠSAMUMO. TEYLLO NETEIKIA PAREIŠKIMO AR GARANTIJOS, KAD:

62.1. NAUDOJIMASIS SVETAINE BUS SAUGUS, SAVALAIKIS, NEPERTRAUKIAMAS, BE KLAIDŲ AR VEIKS KARTU SU BET KOKIA KITA TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMA, SISTEMA AR DUOMENIMIS;

62.2. SVETAINĖ ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR LŪKESČIUS.

62.3. VISI SAUGOMI DUOMENYS BUS TIKSLŪS AR PATIKIMI.

62.4. BET KOKIŲ PRODUKTŲ, PASLAUGŲ, INFORMACIJOS AR KITOS MEDŽIAGOS, KURIĄ ĮSIGIJOTE AR GAVOTE PER SVETAINĘ, KOKYBĖ ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS AR LŪKESČIUS;

62.5. SVETAINĖS KLAIDOS AR DEFEKTAI BUS IŠTAISYTI; ARBA

62.6. "TEYLLO" TINKLE AR KITUOSE SVETAINĖS ASPEKTUOSE NĖRA VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ.

63. SVETAINĖ JUMS TEIKIAMA TIK TOKIA, KOKIA YRA. VISOS SĄLYGOS, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS, NESVARBU, AR JOS BŪTŲ AIŠKIOS, NUMANOMOS, ĮSTATYMINĖS AR KITOKIOS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEISIŲ NEPAŽEIDIMO, YRA ATMETAMOS MAKSIMALIA APIMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA T E Y L L O T A I K O M A TEISĖ. T E Y L L O NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, GARANTIJŲ AR LAIDAVIMŲ DĖL BET KOKIŲ PASLAUGŲ, PRODUKTŲ AR PREKIŲ, KURIAS TREČIOSIOS ŠALYS GAUNA NAUDODAMOSI SVETAINE, PATIKIMUMO, SAUGUMO, SAVALAIKIŠKUMO, KOKYBĖS, TINKAMUMO AR PRIEINAMUMO. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD VISA RIZIKA, KYLANTI DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE IR BET KOKIOMIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMIS AR PRODUKTAIS, TENKA TIK JUMS, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI.

64. NAUDODAMIESI SVETAINE PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JUMS GALI BŪTI PRISTATYTA TREČIOJI ŠALIS, KURI GALI KELTI ŽALĄ AR RIZIKĄ JUMS AR KITOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS. PATARIAMA ATKREIPTI DĖMESĮ Į SĄVEIKOS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS, SU KURIOMIS SUSIDURIATE NAUDODAMIESI SVETAINE, YPATUMUS.

65. Vėlavimai. Svetainėje gali būti apribojimų, vėlavimų ir kitų problemų, būdingų interneto ir elektroninių ryšių naudojimui. "Teyllo" negarantuoja Svetainės prieinamumo ar veikimo laiko. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Svetainė gali būti neprieinama bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties ( p v z . , dėl planinės techninės priežiūros ar tinklo gedimo). Be to, Produktų siuntimas iš Mažmeninės prekybos atstovų gali būti ribojamas, vėluoti ir kilti kitų problemų, būdingų fiziniam pristatymui, ir nei "Teyllo", nei Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai neatsako už bet kokius vėlavimus, nesėkmingą pristatymą ar kitą žalą, atsakomybę ar nuostolius, atsiradusius dėl tokių problemų.

66. Atsakomybės apribojimas. JOKIU ATVEJU TEYLLO, ĮSKAITANT JOS LICENCIJOS DAVĖJUS, FILIALUS, DUKTERINES ĮMONES, PATRONUOJANČIĄSIAS ĮMONES, PATRONUOJANČIĄSIAS ĮMONES, TEISIŲ PERĖMĖJUS IR TEISIŲ PERĖMĖJUS, IR KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ ATITINKAMŲ PAREIGŪNŲ, DIREKTORIŲ, DARBUOTOJŲ, ATSTOVŲ AR AKCININKŲ (ŠIAME SKYRIUJE BENDRAI VADINAMI "TEYLLO"), NEBUS ATSAKINGI JUMS AR KAM NORS KITAM UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ, SPECIALIĄJĄ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, PASEKMINĘ AR KITOKIĄ BET KOKIO TIPO AR RŪŠIES ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ASMENS SUŽALOJIMĄ, DUOMENŲ, PAJAMŲ, PELNO, NAUDOJIMO AR KITOS EKONOMINĖS NAUDOS PRARADIMĄ). TEYLLO NEATSAKO U Ž BET KOKIUS NUOSTOLIUS, ŽALĄ AR SUŽALOJIMUS, KURIUOS GALITE PATIRTI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS, ŽALĄ AR SUŽALOJIMUS, ATSIRANDANČIUS DĖL SVETAINĖS AR BET KOKIU BŪDU SUSIJUSIUS SU JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, SVETAINĖS NAUDOJIMĄ AR NEGALĖJIMĄ JA NAUDOTIS, BET KOKĮ J Ū S Ų PASITIKĖJIMĄ SVETAINĖS IŠSAMUMU, BET KOKIOS REKLAMOS TIKSLUMU AR EGZISTAVIMU, ARBA DĖL BET KOKIŲ SANTYKIŲ AR SANDORIŲ TARP JŪSŲ IR BET KURIO REKLAMUOTOJO, MAŽMENININKO, PREKĖS ŽENKLO, RĖMĖJO AR KITO TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJO, KURIO REKLAMA RODOMA SVETAINĖJE ARBA Į KURĮ NUKREIPIAMA PER SVETAINĘ, NET JEI "TEYLLO" BUVO IŠ ANKSTO INFORMUOTA A P I E TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

67. "TEYLLO" GALI JUS SUPAŽINDINTI SU MAŽMENININKAIS, PREKIŲ ŽENKLAIS AR KITAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAIS SIUNTIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLAIS. TEYLLO NEVERTINS BET KURIO MAŽMENININKO, PREKĖS ŽENKLO AR KITO TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGŲ TEIKĖJO TINKAMUMO, TEISĖTUMO AR GALIMYBIŲ, O JŪS AIŠKIAI ATSISAKOTE IR ATLEIDŽIATE TEYLLO NUO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS, PRETENZIJŲ AR NUOSTOLIŲ, KYLANČIŲ DĖL TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ AR BET KOKIU BŪDU SU JOMIS SUSIJUSIŲ. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD TREČIOSIOS ŠALYS, TEIKIANČIOS SIUNTIMO PASLAUGAS, KURIŲ PRAŠOMA PER SVETAINĘ, GALI NETURĖTI PROFESIONALIOS LICENCIJOS AR LEIDIMO. TEYLLO NEBUS JŪSŲ IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ GINČŲ, DERYBŲ DĖL GINČŲ ŠALIMI. TEYLLO NEGALI ATLIKTI IR NEATLIKS JOKIO VAIDMENS VALDANT MOKĖJIMUS TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJUS. ATSAKOMYBĖ UŽ SPRENDIMUS, KURIUOS PRIIMATE DĖL SVETAINĖJE SIŪLOMŲ PASLAUGŲ (SU VISOMIS IŠ TO IŠPLAUKIANČIOMIS PASEKMĖMIS), TENKA TIK JUMS.

68. AIŠKIAI ATSISAKOTE VISŲ TEISIŲ IR IŠMOKŲ PAGAL KALIFORNIJOS VALSTIJOS CIVILINIO KODEKSO 1542 SKYRIŲ (ARBA ANALOGIŠKĄ BET KURIOS KITOS VALSTIJOS ĮSTATYMĄ), KURIS SKAMBA TAIP: "BENDRASIS ATLEIDIMAS NETAIKOMAS REIKALAVIMAMS, APIE KURIUOS KREDITORIUS NEŽINO ARBA NEĮTARIA, KAD JIE EGZISTUOJA JO NAUDAI ATLEIDIMO METU, IR KURIE, JEI JAM BŪTŲ ŽINOMI, TURĖJO TURĖTI ESMINĖS ĮTAKOS JO ATSISKAITYMUI SU SKOLININKU."

69. TAM TIKROSE JURISDIKCIJOSE GALI BŪTI NELEIDŽIAMA NETAIKYTI AR APRIBOTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO. ATITINKAMAI, KAI KURIE ARBA VISI PIRMIAU NURODYTI ATSISAKYMAI, IŠIMTYS AR APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI, IR JŪS GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ TEISIŲ. ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTI ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAI, IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI NETAIKOMI TIEK, KIEK TAI DRAUDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.

70. Pranešimas. "Teyllo" gali pranešti bendruoju pranešimu Svetainėje, el. paštu, telefonu, trumpąja žinute arba rašytiniu pranešimu, išsiųstu pirmos klasės paštu arba iš anksto apmokėtu paštu jūsų paskyroje nurodytu adresu. Toks pranešimas laikomas įteiktu praėjus 48 valandoms po išsiuntimo ar išsiuntimo paštu (jei siunčiamas pirmos klasės paštu ar iš anksto apmokėtu paštu) arba 12 v a l a n d ų po išsiuntimo (jei siunčiamas el. paštu). Pranešimą "Teyllo" (toks pranešimas laikomas pateiktu, kai jį gauna "Teyllo") galite pateikti bet kuriuo metu siųsdami el. laišką adresu: info@teyllo.lt. Temos eilutėje nurodykite el. laiško priežastį, kad jį būtų galima persiųsti tinkamam skyriui.

71. Užduotis. Jūs negalite perleisti šios Sutarties be išankstinio raštiško "Teyllo" sutikimo, tačiau "Teyllo" be jūsų sutikimo gali ją perleisti:

71.1. Patronuojanti arba dukterinė įmonė

71.2. Turto įgijėjas;

71.3. įpėdinis susijungimo būdu; arba

71.4. Bet kuri trečioji šalis, kuri perima "Teyllo" teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Bet koks tariamas perleidimas, pažeidžiantis šį skyrių, yra negaliojantis.

72. Eksporto kontrolė. Jūs sutinkate visiškai laikytis visų JAV ir užsienio eksporto įstatymų ir taisyklių, kad nei Svetainė, nei su ja susiję techniniai duomenys, nei tiesioginis jos produktas nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuojami ar reeksportuojami p a ž e i d ž i a n t tokius įstatymus ir taisykles arba naudojami pagal juos draudžiamais tikslais. Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:

72.1.nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė įtraukė į teroristus remiančių šalių sąrašą; ir

72.2. Nesate įtrauktas į jokį JAV vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąrašą

73. Ieškinio pagrindo terminas. Jūs ir "Teyllo" sutinkate, kad, neatsižvelgiant į b e t k o k į įstatymą ar teisės aktą, bet kokia pretenzija ar ieškinys, kylantis dėl Svetainės ar "Teyllo" sąlygų naudojimo ar susijęs su jomis, turi būti pateiktas per vienerius (1) metus nuo tokios pretenzijos ar ieškinio atsiradimo. Priešingu atveju tokiam reikalavimui ar ieškinio pagrindui taikomas visam laikui draudimas.

Patinkančių prekių sąrašas

Jūsų pageidavimų prekių sąrašas šiuo metu tuščias